11 ارزش محبوب متناسب با مرز محبت
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است