4 تمثیل های تربیتی محبت:
از محبت تلخها شیرین شود از محبت مسها زرّین شود از محبت دردها صافی شود از محبت دردها شافی شود از محبت سجن گلشن می شود بی محبت روضه گلخن می شود از محبت نار، نوری می شود از محبت دیو حوری می شود از محبت حزن شادی می شود از محبت غول هادی می شود از محبت نیش نوشی می شود از محبت شیر موشی می شود از محبت مرده زنده می شود از محبت شاه بنده می شود كودك، ج 2، ص 161.
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است