7 جلیس
1 قَالَ أَمِیرُ الْمُومِنِینَ (ع) : جلیس الخیر نعمة غررالحكم، ص 429. 2 قَالَ أَمِیرُ الْمُومِنِینَ (ع) : جلیس الشر نقمة غررالحكم، ص 431. 3 قَالَ أَمِیرُ الْمُومِنِینَ (ع) : جماع الشر فی مقارنة قرین السوء غررالحكم، ص 431.
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است