راه دیگر برای شناخت گناه
در قرآن هیجده گروه بخاطر گناهان مختلف، مورد لعن قرار گرفته اند؛
«لعن» در اصل به معنی طرد و دور ساختن از رحمت، آمیخته با خشم و غضب است، با اینكه رحمت خداوند شامل همه چیز می شود؛
«وَ رَحمَتی وَسعَت كُلّ شَیی» [1]
«و رحمت من بر هر چیزی گسترده است. »
ولی انسان بخاطر سوء انتخاب خود به جایی می رسد كه همچون توپ دربسته در اقیانوس رحمت الهی قرار دارد اما ذره ای آب رحمت را به درون نمی پذیرد.

[1] . اعراف / 152
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است