مسخره و استهزای دیگران
استهزا، در ابتدای نظر یك گناه، ولی در باطن چند گناه است؛ مثلاً در مسخره كردن، گناهانِ تحقیر، خوار كردن، كشف عیوب، اختلاف افكنی، غیبت، كینه، فتنه، تحریك، انتقام و طعنه به دیگران نهفته است.
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است