صلح و آشتی در قرآن
در این آیه خواندیم كه مؤمنان برادرند، پس میان آنان صلح و آشتی برقرار كنید؛ به همین مناسبت پیرامون مسئله ی صلح
تفسیر سوره حجرات . ج1، ص: 90
و آشتی دادن مطالبی را بیان می كنیم:
در قرآن واژه های: صلح، «والصُّلحُ خَیر» [1]، اصلاح، «واَصلِحوا ذاتَ بینكم» [2]، تألیف قلوب، «فَاَلّف بین قلوبكم» [3]، توفیق، «اِن یُریدا اِصلاحاً یُوَفِّق اللّه بینهما» [4] و سِلم، «اُدخلُوا فِی السِّلم كافّة» [5] بكار رفته كه نشان دهنده ی توجّه اسلام به صلح و صفا و زندگی مسالمت آمیز و شیرین است.

[1] - نساء، 128
[2] - انفال، 1
[3] - آل عمران، 103
[4] - نساء، 35
[5] - بقره، 208
کليه حقوق برای مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن محفوظ است